Otázky a odpovědi

Rizika nepojištěných vozidel

 Rozbalit vše | Zavřít vše
 1. Poškozený má podle § 9 a § 24 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, přímý nárok na plnění z garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). Po výplatě plnění z garančního fondu poškozenému ČKP přímo uplatňuje vyplacenou částku po nepojištěném škůdci. Pokud ve stanovené lhůtě nepojištěná osoba dluh neuhradí ani neuzavře s ČKP dohodu o splácení, předává ČKP případ k externímu vymáhání, v další etapě pak soudům.

 2. Nepojištěná vozidla na českých silnicích jsou dlouhodobým problémem. Z celkového počtu cca 6,9 miliónů vozidel registrovaných v ČR zhruba 800 tisíc nemá sjednáno povinné ručení. Z nich přibližně 200-300 tisíc vozidel je zřejmě reálně provozováno, tzn. opakovaně vyjíždí na silnice (v přepočtu každé 20 vozidlo). Řidiči nepojištěných vozidel způsobí ročně kolem 5 tisíc nehod. Celková výše jimi způsobených škod dosahuje cca 450 miliónů Kč ročně.

 3. Škoda je hrazena z garančního fondu ČKP. Do garančního fondu přispívají členské pojišťovny ČKP formou členských příspěvků.

 4. Osobami, které jsou povinny zaplatit náhradu plnění vyplaceného z garančního fondu, jsou vlastník, provozovatel i řidič vozidla (pokud se jedná o odlišné osoby). Všechny tyto tři osoby jsou solidárními dlužníky, což znamená, že každý odpovídá do plné výše dluhu. Zaplacením pohledávky kterýmkoli dlužníkem zaniká povinnost i ostatním solidárním dlužníkům. V případě, že jedna z povinných osob je nezletilá, odpovídají spolu s ní i její rodiče. V případě, že je vozidlo součástí společného jmění manželů, odpovídají za škodu oba manželé. V případě smrti jednoho z povinných přecházejí dluhy na jeho dědice a to až do výše nabytého dědictví.

 5. Po výplatě plnění z garančního fondu poškozenému ČKP přímo uplatňuje vyplacenou částku po nepojištěném škůdci. ČKP stanovuje přiměřenou lhůtu pro úhradu dlužné částky nebo pro uzavření dohody o splácení. Pokud ve stanovené lhůtě nepojištěná osoba ani dluh neuhradí, ani neuzavře s ČKP dohodu o splácení, předává ČKP případ k externímu vymáhání zejména inkasním společnostem (specializovaným na vymáhání pohledávek). Inkasní společnost kontaktuje nepojištěného škůdce a opět mu stanoví lhůtu k mimosoudní úhradě dluhu. Pokud ani tato lhůta není ze strany nepojištěného škůdce dodržena, zahajuje advokát inkasní společnosti soudní proces proti nepojištěnému škůdci. Někteří dlužníci platí až na základě pravomocného soudního rozhodnutí, čímž si celou věc prodražují, protože pak musí uhradit i všechny náklady soudního sporu. Vůči těm, kteří neplatí ani na základě pravomocného soudního rozhodnutí, nastupuje exekuce. Vysoká úspěšnost prosazování práv ČKP na náhradu vyplaceného plnění z garančního fondu u soudů převyšuje 95%.

 6. Nároky za materiální škody jsou vyřešeny většinou velmi rychle, u škod na zdraví se naopak jedná o dlouhodobý proces, protože některé nároky jsou uplatnitelné až s odstupem času (např. ztížení společenského uplatnění zpravidla až po 1 roce od nehody, protože se musí vyčkat na stabilizaci zdravotního stavu).

 7. Škoda je likvidována obdobným způsobem jako škoda z povinného ručení, s těmito rozdíly:

  • Nároky poškozených jsou vypořádávány do výše zákonných limitů plnění (35 mil. Kč pro věcnou škodu i škodu na zdraví).
  • Výplaty se neprovádějí z „povinného ručení“ (jež neexistuje), ale z garančního fondu, který spravuje Česká kancelář pojistitelů.
  • V souvislosti s tím, že vozidlo nebylo pojištěno, následuje postih (regres) vůči povinným osobám (vlastník, provozovatel, řidič škodícího vozidla). Vše, co bylo vyplaceno v rámci řešení škody včetně všech souvisejících nákladů a poplatků, je následně uplatněno proti povinným osobám a nedojde-li z jejich strany k úhradě, pak i následně vymáháno všemi legálně dostupnými metodami soudní řízení nevyjímaje.
 8. Podle § 16 odst. 1, písm. c) z. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, se přestupku dopustí ten, kdo nepředloží při provozu vozidla na požádání příslušníka Policie ČR zelenou kartu. Za tento přestupek lze uložit pokutu až 1 500 Kč. Doklad o zaplacení povinného ručení není „dokladem o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla“, požadovat jeho předložení při kontrole ze strany Policie ČR nemá oporu v platné právní úpravě.

Povinné ručení je povinné!

 Rozbalit vše | Zavřít vše
 1. Existence pojištění odpovědnosti se prokazuje zelenou kartou. Zelená karta obsahuje údaje o vozidle (registrační značce), které musí být v souladu se skutečným stavem. Případné změny musí pojištěný nahlásit své pojišťovně a nechat si vystavit novou zelenou kartu s aktuálními údaji o vozidle.

 2. Každé vozidlo zapsané v registru vozidel musí mít ze zákona č. 168/1999 Sb. uzavřeno účinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla – tzv. povinné ručení. Povinné ručení je zde od toho, aby chránilo vás a vaše blízké před rizikem následků dopravní nehody. Nepodceňujte proto rizika a uvědomte si jejich závažnost. Při nehodě často nejde jen o hmotné škody, které se obvykle pohybují v řádech desetitisíců korun. Pokud viník způsobí újmu na zdraví, mohou náklady na léčbu a následnou zdravotní péči dosáhnout miliónů korun.

  Jízda bez povinného ručení vás může přijít draho, i když žádnou nehodu nezpůsobíte. Pokud bude totiž nepojištěné vozidlo provozováno, pak se jedná o přestupek, za který může být uložena pokuta ve výši 5 000–40 000 Kč. Počínaje 1. lednem 2009 navíc budete mít povinnost za každý den, kdy vaše vozidlo nebylo pojištěno, uhradit příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů.

  Povinné ručení se tedy rozhodně vyplatí mít uzavřeno a také vždy řádně zaplaceno. V ČR je poskytují skoro dvě desítky pojišťoven. Jejich seznam naleznete na těchto webových stránkách nebo na stránkách České národní banky www.cnb.cz.

 3. Především protože to ukládá zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. To, že jste v minulosti nikomu škodu nezpůsobil, není zárukou, že se tak nestane v budoucnosti. Následky nehody způsobené nepojištěným vozidlem mohou být velmi závažné.

 4. Zákon toto nerozlišuje, takže pokud chcete mít vozidlo k dispozici, byť pro občasné ježdění, musíte ho mít pojištěné. Pokud jezdíte opatrně a nebouráte, pojišťovny tuto skutečnost zohledňují slevou (bonusem) na pojistném.

  Pokud víte, že vozidlo nebudete po nějakou dobu potřebovat, pak máte možnost dočasně jej vyřadit z registru vozidel (odevzdat na registru vozidel tabulky s registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla). Takto dočasně vyřazené vozidlo nesmí na veřejně přístupnou komunikaci, ale nemusíte za ně platit pojistné, avšak za předpokladu, že také dočasné vyřazení oznámíte své pojišťovně.

 5. To, zda máte uzavřeno platné a účinné povinné ručení vy, anebo kdokoliv jiný, si můžete kdykoliv ověřit na těchto stránkách. Zadáte registrační značku (SPZ, RZ) vozidla a datum, k němuž pojištění prověřujete. Jako odpověď se Vám zobrazí, zda je vozidlo k danému datu pojištěno. Pokud se pojištění nenalezne, je vozidlo k danému datu pravděpodobně nepojištěno. V případě pochybností se obraťte na svou pojišťovnu, protože nemusela dodat správné údaje o vašem pojištění na ČKP.

 6. Pokud jsou identifikační údaje vozidla uvedené v pojistné smlouvě nesprávné či neúplné, pak nemusí být vaše pojištění nalezeno a vaše vozidlo vypadá jako nepojištěné.

  Ověřit správnost údajů o vozidle můžete doma – projděte si svou pojistnou smlouvu. Můžete se též informovat u své pojišťovny. Při zjištění nesrovnalostí či jen podezření na možné nesrovnalosti či chybějící údaje o vozidle (registrační značka, identifikační číslo vozidla nebo číslo technického průkazu) požadujte po své pojišťovně doplnění všech identifikačních údajů o vozidle do pojistné smlouvy a následně do databáze pojistných smluv, kterou spravujeme. Nesprávnost údajů v pojistné smlouvě vzniká např. po změně registrační značky, přestavbě vozidla, výměně popsaného technického průkazu za nový, apod.

  Při jakékoliv změně identifikace vozidla je vaší povinností (dle § 3 odst. 5 zákona č. 168/1999 Sb.) nahlásit změny Vašemu pojistiteli. Dojde-li ke změně registrační značky vašeho vozidla, je nutno změnu hlásit ihned, neboť tento údaj je uveden na zelené kartě – tedy na dokladu o Vašem pojištění. Po nahlášení této změny Vám Váš pojistitel vystaví novou zelenou kartu se správnými a aktuálními údaji.

 7. Pojistné je úplatou za finanční službu, tedy za pojištění. Důsledně se tedy týká vztahu mezi pojistníkem a pojistitelem, vzniklým na základě pojistné smlouvy. Z toho pak plyne, že pojistitel uplatňuje a klient je povinen hradit pojistiteli řádně – tedy v plné výši  a zároveň včas pojistné, ale i případné dlužné pojistné. Tedy pojistné, které klient nezaplatil včas nebo v plné výši. Úhradu dlužného pojistného může pojistitel vyžadovat i po zániku pojistné smlouvy (samozřejmě jen za dobu existence pojistné smlouvy).

  Příspěvek nepojištěného do garančního fondu je finanční sankce za to, že vozidlo bylo provozováno bez pojištění odpovědnosti z jeho provozu. V žádném případě se tedy nejedná o pojistné ani o úplatu za nějakou službu! Příspěvek do garančního fondu nenahrazuje pojistné!

  Lze předpokládat, že v praxi budou nepojištění motoristé konfrontováni s oběma požadavky současně, totiž ze strany pojistitele požadavkem na úhradu dlužného pojistného a ze strany ČKP požadavkem na úhradu příspěvku do GF. K takovému souběhu dochází tehdy, kdy pojistná smlouva POV zanikne pro neplacení pojistného a po jejím zániku motorista neuzavře novou pojistnou smlouvu. Pak pojistitel po motoristovi uplatňuje dlužné pojistné a ČKP uplatňuje příspěvek nepojištěného do GF.

Sankce a příspěvek do GF

 Rozbalit vše | Zavřít vše
 1. Každé provozované vozidlo musí mít ze zákona uzavřeno účinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla – tzv. povinné ručení. Pokud nechcete mít vozidlo z jakéhokoli důvodu pojištěné (např. z důvodu déletrvající opravy), je třeba je odstavit mimo veřejně přístupnou komunikaci a zároveň dočasně vyřadit z registru vozidel.

  • Nepředložení zelené karty při silniční kontrole. Každý řidič musím mít u sebe platnou zelenou kartu, kterou se prokazuje pojištění. Pokud při silniční kontrole zelenou kartu nepředložíte nebo není platná (např. nepodepsaná, uvedena nesprávná či neaktuální registrační značka vozidla, skončila platnost), jde o přestupek, který s vámi příslušník policie může vyřešit na místě. V tomto případě lze uložit blokovou pokutu ve výši až 1 500 Kč. Pokud není přestupek řešen na místě, ale postoupen do správního řízení, může v něm být uložena pokuta od 1 500 do 3 000 Kč. Ale i v případě vyřešení tohoto přestupku oznamuje policie správnímu orgánu podezření ze spáchání přestupku provozování nepojištěného vozidla a správní orgán pak zahajuje příslušné šetření. I to je důvod, proč byste ve vlastním zájmu měli mít povinné ručení a i zelenou kartu vždy v pořádku.
  • Neuzavření pojištění po zániku pojištění předchozího. Pokud z jakéhokoli důvodu zanikne pojištění, pak má vlastník vozidla, které chce provozovat, povinnost ihned automobil znovu řádně pojistit.  Pokud vozidlo provozovat nechce, tak musí do 14 dnů po zániku pojištění odevzdat registrační značky a osvědčení o registraci místně příslušnému registru vozidel a odstavit vozidlo mimo veřejnou komunikaci. Nesplnění této povinnosti je přestupkem, a to poměrně častým. Málokdo si uvědomuje, že vlastník a provozovatel vozidla ručí i za situace, kdy je např. vozidlo v komisním prodeji v bazaru (pak postačí neopatrnost osoby při předváděcí jízdě, anebo špatné zabrzdění vozidla u prodejce) a způsobená škoda může být nemalá. Za vzniklou škodu pak odpovídá jak vlastník vozidla, tak jeho provozovatel (pokud se jedná o odlišnou osobu). Bohužel mnoho motoristů hřeší na to, že „na těch pár týdnů“ se to nějak vyřeší. Porovnáním dat pojistitelů o pojistných smlouvách s daty Centrálního registru vozidel identifikuje ČKP tyto situace a oznamuje je správním orgánům, které pak s přestupci zahajují správní řízení. V jeho rámci musí vlastník prokázat platné pojištění a neučiní-li tak, může mu být uložena pokuta od 2 500 do 20 000 Kč.
 2. Pokuta za přestupek je sankcí ze strany státu (jeho správního orgánu) za porušení zákona. Je-li přestupek spáchán, postihne přestupce poměrně citelná finanční sankce (až 40 000 Kč). Vybraná pokuta náleží místně příslušnému úřadu, který přestupek řešil (zpravidla tedy obci).

  Povinnost nepojištěné osoby zaplatit příspěvek do garančního fondu má také sankční charakter, protože přichází v úvahu tehdy, jestliže bylo provozováno nepojištěné vozidlo v rozporu se zákonem. Tuto sankci však neřeší žádný správní orgán, ale uplatňuje ji podle zákona ČKP. Pokud vlastník vozidlo řádně nepojistí, pak je po něm za každý den nepojištění uplatňován příspěvek do garančního fondu. Příspěvek narůstá každým dnem až do doby, kdy je vozidlo znovu pojištěno nebo vyřazeno, tedy někdy jen pár dní, jindy to může být i několik měsíců – zkrátka do té doby, než si osoba odpovědná za vozidlo dá věci ohledně vozidla do pořádku.

 3. Příspěvek nepojištěných do garančního fondu se vztahuje na vlastníky nebo provozovatele nepojištěných registrovaných vozidel (tzn. registrovaných vozidel bez povinného ručení). Počínaje 1. lednem 2009 budou mít nepojištění povinnost za každý den, kdy jejich vozidlo nebylo pojištěno, uhradit do garančního fondu České kanceláře pojistitelů příspěvek. Tuto povinnost nově zavádí § 24c novely zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Z garančního fondu České kanceláře pojistitelů jsou vypláceny poškozeným v zákoně stanovených případech náhrady škod z dopravních nehod, které byly způsobeny nepojištěnými vozidly.

 4. Pojistné je úplatou za finanční službu, tedy za pojištění. Důsledně se tedy týká vztahu mezi pojistníkem a pojistitelem, vzniklým na základě pojistné smlouvy. Z toho pak plyne, že pojistitel uplatňuje a klient je povinen hradit pojistiteli řádně – tedy v plné výši  a zároveň včas pojistné, ale i případné dlužné pojistné. Tedy pojistné, které klient nezaplatil včas nebo v plné výši. Úhradu dlužného pojistného může pojistitel vyžadovat i po zániku pojistné smlouvy (samozřejmě jen za dobu existence pojistné smlouvy).

  Příspěvek nepojištěného do garančního fondu je finanční sankce za to, že vozidlo bylo provozováno bez pojištění odpovědnosti z jeho provozu. V žádném případě se tedy nejedná o pojistné ani o úplatu za nějakou službu! Příspěvek do garančního fondu nenahrazuje pojistné!

  Lze předpokládat, že v praxi budou nepojištění motoristé konfrontováni s oběma požadavky současně, totiž ze strany pojistitele požadavkem na úhradu dlužného pojistného a ze strany ČKP požadavkem na úhradu příspěvku do GF. K takovému souběhu dochází tehdy, kdy pojistná smlouva POV zanikne pro neplacení pojistného a po jejím zániku motorista neuzavře novou pojistnou smlouvu. Pak pojistitel po motoristovi uplatňuje dlužné pojistné a ČKP uplatňuje příspěvek nepojištěného do GF.

  • Je třeba ověřit, zda máte své vozidlo, pojištěno. Pokud vyplyne, že není pojištěno, pak je nutno jej pojistit, anebo vyřadit z registru vozidel.
  • Je nutno ověřit, zda Vaše pojistná smlouva obsahuje všechny údaje o vozidle a tyto jsou aktuální. Pokud tomu tak není, může se Vaše vozidlo při porovnání informací s registrem vozidel jevit jako nepojištěné.
  • Pokud vozidlo nepoužíváte, je nutné ho odstavit mimo veřejně přístupnou komunikaci a zároveň dočasně vyřadit z registru vozidel.
  • V registru vozidel si zjistěte, zda na sebe nemáte vedeno nějaké starší vozidlo, které již, podle Vás, nevlastníte (takovým vozidlem může být např. i starší vůz z dědictví, dávno nepojízdný vůz rozebraný na náhradní díly nebo odstavený na zahradě či ve stodole, apod.). Pokud vyplyne, že na sebe máte vedeno takové vozidlo, musíte dát do pořádku zápis v registru vozidel (bylo-li vozidlo prodáno, pak oznámit změnu zapisovaných údajů - v tomto případě změnu vlastnictví, pokud vůz neexistuje nebo jej opravujete, pak trvale či dočasně vyřadit).
 5. Výjimky z pojištění odpovědnosti jsou uvedeny v § 5 zákona č. 168/1999 Sb., v platném znění. Jedná se např. o vozidla Integrovaného záchranného systému, vozidla speciálních služeb (např. BIS, Vojenská zpravodajská služba, apod.) a vozidla dobrovolných hasičských sborů. Vozidla s výjimkou z pojištění odpovědnosti eviduje Ministerstvo financí, které pro ně vydává Zelenou kartu a hradí i škody způsobené provozem těchto vozidel.

 6. Příspěvek se hradí za každý den, za který není vozidlo pojištěno. Denní sazba je dána novelou zákona č. 168/1999 Sb., u osobních vozidel činí 50-70 Kč, vyšší je u vozidel nákladních - až 300 Kč.

 7. Celkový příspěvek se vypočte takto:

  počet dní x denní sazba + náklady uplatnění Nárok na náklady uplatnění je dán zákonem a představuje zejména tisk dopisu, poštovné, zpracování plateb, atd.

  Přehled denních sazeb podle druhů vozidel:

  motocykl s objemem válců motoru do 350 ccm

  20 Kč

  motocykl s objemem válců motoru nad 350 ccm

  30 Kč

  osobní automobil s objemem válců motoru do 1850 ccm

  50 Kč

  osobní automobil s objemem válců motoru nad 1850 ccm

  70 Kč

  autobus

  160 Kč

  nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností do 12 000 kg nebo

  přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 3500 kg do 10 000 kg

  130 Kč

  tahač nebo jiné nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností nad

  12 000 kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností

  nad 10 000 kg

  300 Kč

  speciální vozidlo

  80 Kč

  přípojné vozidlo s nejvyšší přípustnou hmotností do 3500 kg

  30 Kč

  zemědělský nebo lesnický traktor a jejich přípojné vozidlo

  40 Kč

  ostatní vozidla

  60 Kč

 8. S platností od 1. 1. 2009 se příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů hradí za každý den, kdy nebylo vozidlo pojištěno. Tato povinnost se vztahuje na majitele a provozovatele nepojištěných motorových vozidel a vyplývá z §24c zákona č. 168/1999 Sb. Příspěvek do garančního fondu nemá zpětnou účinnost, tzn. nevztahuje se na období před 1. 1. 2009.

 9. Osobami, které jsou povinny hradit příspěvek do garančního fondu, jsou dle § 24c zákona č. 168/1999 Sb., vlastník a provozovatel vozidla evidovaného v registru vozidel. Stejně tak je to každá jiná osoba, která v registru vozidel zapsaná není, ale měla být (např. kupující/nový vlastník či dědic vozidla).

  Všechny tyto osoby (pokud se jedná o odlišné osoby) jsou solidárními dlužníky, což znamená, že každý odpovídá do plné výše dluhu. Zaplacením pohledávky kterýmkoli dlužníkem zaniká povinnost i druhému solidárnímu dlužníkovi. Zda a jak se tyto osoby následně vyrovnají mezi sebou, je jejich interní záležitostí.

 10. Vlastník i provozovatel vozidla jsou osoby zapisované do registru vozidel. Provozovatel je osoba, která vozidlo nemusí vlastnit, ale se souhlasem vlastníka je fakticky užívá a provozuje, hradí náklady provozu vozidla atd. Je-li provozovatel jinou osobou než vlastník, potom se i tento odlišný provozovatel zapisuje se do registru vozidel. Jak změny vlastníka, tak i změny provozovatele podléhají oznamovací povinnosti na registru vozidel.

 11. Majitelé a/nebo provozovatelé nepojištěných vozidel, kterým dle zákona č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, vzniká povinnost hradit příspěvek do garančního fondu, budou Českou kanceláří pojistitelů písemně vyzváni k úhradě příspěvku. Příspěvek do garančního fondu se hradí výlučně převodem z účtu (číslo účtu je uvedeno ve výzvě), anebo poštovní složenkou. Pro zjednodušení je předtištěná poštovní složenka k výzvě taktéž přiložena. Nikdy nehraďte příspěvek v hotovosti – šlo by s vysokou pravděpodobností o podvod, protože Česká kancelář pojistitelů platby v hotovosti vůbec nepřijímá.

 12. Z garančního fondu jsou vypláceny zákonné kompenzace poškozeným, kteří utrpěli škodu v souvislosti s dopravní nehodou, kterou způsobilo nepojištěné vozidlo (bez účinného povinného ručení). Garanční fond je spravován Českou kanceláří pojistitelů (ČKP) a přispívají do něj všechny pojišťovny, u kterých lze tzv. „povinné ručení“ uzavírat. Pojišťovny pak svůj členský příspěvek promítnou do ceny povinného ručení. Na nepojištěné škůdce tak doplácí slušní řidiči – poctiví plátci povinného ručení.

  Proto byla do zákona č. 168/1999 Sb. (novelou č. 137/2008 Sb.) zavedena povinnost pro nepojištěné osoby hradit příspěvek do zmíněného garančního fondu. Nepojištění tedy od 1. 1. 2009 přispívají přímo na kompenzace těm osobám, které jsou poškozeny v souvislosti s dopravními nehodami způsobenými nepojištěnými vozidly.

 13. Nikoliv. Uhrazení příspěvku není pojištěním vozidla. Pojištění se sjednává dopředu pro případ neočekávaných/nahodilých situací. Příspěvek se hradí zpětně za nepojištěné období a slouží jako příspěvek nepojištěných osob do garančního fondu ke krytí výplaty z garančního fondu.

 14. Nikoliv. Uhrazení příspěvku není pojištěním vozidla a tudíž ani „smazáním“ provinění proti zákonu. Přestupek je porušením zákona, které je jednorázově sankcionováno státem resp. jeho správním orgánem. Jeden přestupek – jedna sankce. Pokud vozidlo za rok, dva opět nepojistíte, nebo opakovaně vozidlo provozujete bez pojištění, opět můžete dostat pokutu ve správním řízení.

  Povinnost nepojištěné osoby zaplatit příspěvek do garančního fondu má sice podobný sankční charakter jako pokuta, ale rozdíl je v účelu hrazení příspěvku. Pokuta je sankce za porušení zákona ukládaná a vybíraná správním orgánem, kdežto příspěvek do garančního fondu slouží ke krytí škod způsobených nepojištěnými vozidly.

 15. Na základě § 24c zákona č. 168/1999 Sb. vychází ČKP z informací o pojištěných vozidlech a jejich porovnání s Centrálním registrem vozidel podle § 15 téhož zákona. Pokud zjistí nepojištěné vozidlo, pak zasílá výzvu k úhradě příspěvku, který narůstá každým dnem, po který je vozidlo nepojištěno. Obeslaná osoba má zákonnou 30 denní lhůtu na úhradu příspěvku, anebo na doložení, že vozidlo neprovozovala v rozporu se zákonem. Ke komunikaci s ČKP slouží internetová aplikace na www.bezpojisteni.cz/vyzva, nebo Dotazník s podrobným návodem, který je k výzvě přiložen.

  Pokud obeslaný adresát na výzvu nereaguje ani neuhradí příspěvek, nebo pokud nedoloží údaje, které obeslaný adresát tvrdil, následuje proces vlastního vymáhání příspěvku. Ten může pokračovat předáním či prodejem pohledávky inkasní společnosti. Od počátku vymáhání se vymáhaná částka navyšuje o náklady s ním spojené. Pokud ani tato činnost nebude mít jasný výsledek, pak může pokračovat vymáhání podáním žaloby u soudu. Náklady prohraného soudního sporu navýší celkovou částku příspěvku.

 16. Prokázání pojištění - pokud obdržíte od České kanceláře pojistitelů výzvu k uhrazení příspěvku do garančního fondu, pak pro vznesení námitky máte možnost využít internetové aplikace na www.bezpojisteni.cz/vyzva, nebo dotazníku, který je k výzvě přiložen. Informaci o existenci pojistné smlouvy je nutné doložit buď potvrzením od pojistitele, že v uvedené době, za které je požadován příspěvek do garančního fondu (nebo její části), bylo vozidlo pojištěno, nebo kopií Zelené karty či kopií pojistné smlouvy.

  Prokázání vyřazení vozidla (dočasné, trvalé) - pokud obdržíte od České kanceláře pojistitelů výzvu k uhrazení příspěvku do garančního fondu, pak pro vznesení námitky máte možnost využít internetové aplikace na www.bezpojisteni.cz/vyzva, nebo dotazníku, který je k výzvě přiložen. Pokud je Vaše vozidlo dočasně či trvale vyřazeno, výzvu k úhradě příspěvku byste správně neměl dostat. Při obesílání se vychází z informací v Centrálním registru vozidel, takže o dočasném či trvalém vyřazení většinou víme. Nemůžeme však vyloučit, že dojde výjimečně k chybě v údajích. Proto prosíme o pochopení, zaslání námitky a fotokopie technického průkazu tak, aby z ní vyřazení daného vozidla bylo patrné.

  Prokázání, že nejsem vlastník vozidla - pokud jste vozidlo prodal(a), je nutno tuto skutečnost doložit. V ideálním případě kopií kupní smlouvy s řádnou a úplnou identifikací kupujícího, prodávajícího (min. jméno příjmení, datum narození, úplná adresa bydliště), vozidla (min. 2 údaje z – značka a typ vozidla, registrační značka, identifikační číslo vozidla -VIN), datum prodeje, podpisy obou účastníků smlouvy.

  Pokud kupní smlouvu nemáte, pak doložte podepsané prohlášení nového vlastníka, že došlo ke změně vlastnictví. Současně je třeba doložit, že jste splnil svou zákonnou povinnost a nahlásil jste registru vozidel změnu zapisovaných údajů (v tomto případě změnu vlastnictví).

  Prokázání, že nejsem provozovatel vozidla - dle § 24c odst. 3 zákona 168/1999 Sb. vycházíme z údajů uvedených v registru vozidel. Pokud jste nebyl/nejste provozovatelem uvedeného vozidla a přesto jste v registru vozidel jako provozovatel veden, je nutné, abyste kontaktoval příslušný registr vozidel a problém řešil přímo tam.

Registrace vozidel

V případě konkrétních dotazů se obraťte na příslušný registr vozidel, místně příslušný úřad lze nalézt prostřednictvím Portálu veřejné správy České republiky na adrese: http://portal.gov.cz.

 Rozbalit vše | Zavřít vše
 1. Registr vozidel je evidencí vozidel a vlastníků/provozovatelů těchto vozidel. Registr vozidel vedou obecní úřady obcí s rozšířenou působností a příslušným oprávněním. Pro registraci vozidla je příslušný ten úřad, v jehož správním obvodu má provozovatel vozidla bydliště nebo sídlo. Informace o svém místně příslušném registru vozidel zjistíte na informacích obecního úřadu nebo na portálu www.portal.gov.cz. Evidence vozidel spadá do působnosti obecních úřadů - registrů vozidel.

  V minulosti byla evidence motorových vozidel vedena dopravními inspektoráty Policie ČR. V současně době spadá evidence vozidel do působnosti obecních úřadů a zároveň se změnil i její název na „registr vozidel“. Údaje, které měly v minulosti dopravní inspektoráty, mají dnes registry vozidel.

  Pozn.: V případě konkrétních dotazů se obraťte na příslušný registr vozidel, nebo na Ministerstvo dopravy, do jehož kompetencí tato problematika spadá.

 2. Informace o tom, jaká vozidla a údaje jsou k Vaší osobě v registru vozidel vedena, lze zjistit na Vašem místně příslušném registru vozidel.

  • Dle § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, máte právo požadovat výpis informací, které o vás registr vozidel vede.
  • Dále lze informace z registru vozidel získat i dle § 4 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb. Do registru silničních vozidel je oprávněn nahlížet a požadovat od něj opis nebo výpis zapsaných údajů ten, kdo prokáže právní zájem. Ten může být dán vlastnictvím vozidla, prodejem vozidla, změnou údajů o vozidle nebo osobě, a od 1. 1. 2009 také potřebou ověřit údaje v registru vozidel v souvislosti s § 24c zákona č. 168/1999 Sb. Výpisem z registru vozidel můžete prokázat, že nejste osobou, na kterou se vztahuje povinnost hradit příspěvek do garančního fondu.
 3. Vozidlo jsem prodal (celé nebo na součástky). Se všemi doklady k vozidlu a k prodeji vozidla, které máte k dispozici nebo které jste schopen získat, se dostavte na příslušný registr vozidel a požádejte o zápis změny údajů zapisovaných do registru vozidel (v tomto případě změna vlastníka vozidla). Zde Vám v případě potřeby poskytnou informace, jak postupovat v komplikovaných případech.

  Vozidlo jsem daroval (celé nebo na součástky). Se všemi doklady k vozidlu a k darování vozidla, které máte k dispozici nebo které jste schopen získat, se dostavte na příslušný registr vozidel a požádejte o zápis změny údajů zapisovaných do registru vozidel (v tomto případě změna vlastníka vozidla). Zde Vám v případě potřeby poskytnou bližší informace.

  Vozidlo jsem odvezl na autovrakoviště, zlikvidoval, rozebral na náhradní díly. Se všemi doklady k vozidlu, které máte k dispozici nebo které jste schopen získat, a s potvrzením o ekologické likvidaci autovraku se dostavte na příslušný registr vozidel a požádejte o trvalé vyřazení vozidla z registru. Pokud již nemáte doklady k vozidlu, nebo potvrzení o ekologické likvidaci autovraku, budete muset registr vozidel požádat o vyřazení vozidla z registru vozidel ve správním řízení.

  Vozidlo mi bylo odcizeno. Se všemi doklady k vozidlu, které máte k dispozici nebo které jste schopen získat, a s potvrzením policie o nahlášení odcizení vozidla se dostavte na příslušný registr vozidel a požádejte o zápis, že Vám bylo vozidlo odcizeno. Zde Vám v případě potřeby poskytnou bližší informace.

  Vozidlo neexistuje. Pokud vozidlo již neexistuje (ale byl jste jeho vlastníkem) je třeba vozidlo trvale vyřadit z registru.

 4. Vozidlo v dlouhodobé opravěJste-li veden jako vlastník nebo provozovatel vozidla, které je v opravě a které neprovozujete, je třeba vozidlo dočasně vyřadit z registru nebo je pojistit.

  Vozidlo je odstaveno mimo veřejně přístupnou komunikaci (v garáži, kůlně, na soukromém nepřístupném pozemku).Jste-li veden jako vlastník nebo provozovatel vozidla, které neprovozujete a které se nenachází na veřejné komunikaci, je třeba vozidlo dočasně vyřadit z registru.

  Vozidlo není používáno, ale stojí na veřejně přístupné komunikaci (před domem u chodníku, na okraji silnice, na parkovišti pod plachtou, ….)Takové vozidlo je třeba pojistit. Pokud je nechcete pojistit, nesmí být vozidlo ponecháno na veřejných komunikacích, tedy ani na parkovišti, ani na silnici před domem a musí být dočasně vyřazeno z registru.

 5. Vozidlo jsem koupil a chci jej používat. Se všemi doklady k vozidlu a o nabytí vozidla (kupní smlouva, darovací smlouva), které máte k dispozici nebo které jste schopen získat, se dostavte na příslušný registr vozidel a požádejte o zápis své osoby do registru vozidel. Zde Vám v případě potřeby poskytnou bližší informace.

  Vozidlo je v garáži, kůlně, odstavené na pozemku mimo silnici (veřejnou komunikaci a parkoviště). Pokud vozidlo nehodláte vůbec provozovat, nejste povinen vozidlo k registraci přihlásit. Pokud však předchozí vlastník v registru ohlásil změnu vlastníka vozidla na Vás, potom je nezbytné, abyste se dostavil na registr vozidel se všemi doklady k vozidlu, které máte k dispozici nebo které jste schopen získat a požádal o zapsání své osoby do registru vozidel a současně o dočasné vyřazení vozidla z registru nebo o trvalé vyřazení vozidla podle toho, co odpovídá Vašim záměrům.

  Vozidlo patřilo mému zemřelému otci. Pokud jste dědicem vozidla, zřejmě jste dosud tuto skutečnost neohlásil registru vozidel a neprokázal ji příslušným rozhodnutím z dědického řízení. Pokud vozidlo nebylo předmětem dědického řízení, musíte dědické řízení obnovit a až bude o dědictví vozidla pravomocně rozhodnuto, nahlaste a doložte tuto skutečnost registru vozidel.

 6. Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel řeší § 13 odst. 3 zák. č. 56/2001 Sb. Stručně řečeno - pokud nehodláte vozidlo dočasně používat (např. je v dlouhodobé opravě, jde o sezónně používaný motocykl, obytný vůz, přívěs apod.) anebo vozidlem nejezdíte, pak máte dvě možnosti - dále za takové vozidlo platit povinné ručení, anebo je dočasně vyřadit z registru vozidel. Dočasně vyřazené vozidlo nesmí na veřejně přístupnou komunikaci, nemá registrační značky ani osvědčení o registraci, ale není za ně nutno platit povinné ručení.

 7. O dočasné vyřazení vozidla požádejte příslušný registr vozidel (tiskopis žádosti je k dispozici na registru vozidel, nebo na internetových stránkách příslušného úřadu). V případě dočasného vyřazení vozidla má vlastník vozidla povinnost odevzdat registrační značku, osvědčení o registraci vozidla a předložit technický průkaz k vyznačení záznamu o dočasném vyřazení a zapsání údaje o počátku doby během níž je vozidlo dočasně vyřazeno z provozu. Tento úkon je dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích zpoplatněn částkou 100 Kč.

  Režim dočasného vyřazení lze na žádost vlastníka ukončit. Vlastník vozidla je povinen k žádosti přiložit doklady o splnění podmínek pro provoz vozidla na pozemních komunikacích (platná pojistná smlouva o povinném ručení, doklad o technické prohlídce vozidla) a technický průkaz.

 8. Do depozita může SPZ uložit vlastník vozidla a zákon č. 56/2001 Sb. nepožaduje pro uložení SPZ do depozita, aby byla provedena technická kontrola. Pokud jste se stal vlastníkem (např. na základě kupní smlouvy), pak jste dle § 13 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb.oprávněn vozidlo do depozita uložit. Navíc v případě zániku předchozího pojištění odpovědnosti máte jako vlastník vozidla povinnost odevzdat SPZ do depozita podle § 15 odst. 5 zákona č. 168/1999 Sb. Splnění této Vaší povinnosti nemůže být ze strany správního orgánu odmítnuto, neboť jinak se dopustíte přestupku, za který lze uložit pokutu až do výše 20.000 Kč.

 9. Dočasné vyřazení máte vyznačeno v technickém průkazu k vozidlu. Pokud zápis chybí, nemůžete technický průkaz najít, anebo si prostě jen nejste jist(a), pak aktuální informace, které o Vás registr vozidel vede a tedy i to, zda je vozidlo dočasně vyřazeno a kdy se tak stalo, získáte na příslušném registru vozidel.

 10. O trvalé vyřazení vozidla požádejte na příslušném registru vozidel (tiskopis žádosti je na registru vozidel k dispozici). Dle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 56/2001 Sb. obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne o trvalém vyřazení vozidla, pokud vozidlo zaniklo. Od1.1.2009 je dle novely tohoto ustanovení možno vozidlo trvale vyřadit nejen v případě zániku vozidla, ale i v případě, kdy zanikl účel jeho využití. Dle § 13 odst. 2 je vlastník vozidla povinen doložit způsob zániku vozidla nebo jeho další využití.

  Nelze vyloučit, že trvalé vyřazení bude až výsledkem správního řízení. Na registru vozidel Vám v případě potřeby poskytnou bližší informace.

 11. Trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel řeší § 13 zák. č. 56/ 2001 Sb. Stručně: pokud je vozidlo staré, neopravitelné a hodláte jej navždy vyřadit z provozu, anebo již přestalo existovat (např. shořelo), pak je nutno je trvale vyřadit z registru vozidel. Pokud se tak nestane, je nutné za takové vozidlo dále platit povinné ručení.

  Rozdíl mezi dočasným a trvalým vyřazením: při trvalém vyřazení přestává vozidlo existovat i formálně v registru vozidel a režim trvalého vyřazení z registru nelze ukončit, jako je tomu u dočasného vyřazení. Trvalé vyřazení vozidla je zapsáno do technického průkazu.

 12. Podle sdělení Ministerstva dopravy lze neexistující (rozebrané, zlikvidované) vozidlo trvale vyřadit z registru vozidel ve správním řízení, dle § 13 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb. Pokud motorové vozidlo zaniklo, je rozhodující datum 1.5.2004, kdy začal platit zákon o ekologické likvidaci. Do tohoto data je možné s občanem zahájit správní řízení, kde do protokolu vysvětlí, jak vozidlo zaniklo a zároveň sdělí, že údaje jsou pravdivé a je si vědom občanskoprávní i trestněprávní odpovědnosti. Před vydáním rozhodnutí správní orgán zjišťuje, zda po 1.5.2004 vozidlo nemělo ani jednou sjednané povinné ručení či ani jednou nebyla provedena STK. Pokud budou splněny všechny výše uvedené podmínky, je možné vydat rozhodnutí o trvalém vyřazení.

 13. Informace, které o Vás registr vozidel vede a tedy i to, zda a kdy bylo vozidlo trvale vyřazeno, získáte na příslušném registru vozidel.

 14. V každém případě doporučujeme sepsat písemnou kupní smlouvu s řádnou a úplnou identifikací kupujícího, prodávajícího (min. jméno příjmení, datum narození, úplná adresa bydliště), vozidla (min. 2 údaje z – značka a typ vozidla, registrační značka, identifikační číslo vozidla - VIN), datum prodeje, podpisy obou účastníků smlouvy.

  Původní vlastník musí následně na příslušný registr vozidel do 10 pracovních dní nahlásit změnu údajů zapisovaných do registru vozidel (v tomto případě změnu vlastnictví). Spolu s žádostí o zápis změny údajů je povinen předložit občanský průkaz, osvědčení o registraci vozidla, technický průkaz.

  Na registru vozidel je toto odhlášení dosavadního vlastníka vyznačeno do technického průkazu. Poté původní vlastník odevzdá technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla novému vlastníkovi nebo provozovateli vozidla, aby mohli splnit své oznamovací povinnosti vůči registru vozidel také oni.

 15. Prokázáním prodeje vozidla kupní smlouvou nebo písemným prohlášením nového vlastníka.

 16. V každém případě doporučujeme sepsat písemnou kupní smlouvu s řádnou a úplnou identifikací kupujícího, prodávajícího (min. jméno příjmení, datum narození, úplná adresa bydliště), vozidla (min. 2 údaje z – značka a typ vozidla, registrační značka, identifikační číslo vozidla - VIN), datum prodeje, podpisy obou účastníků smlouvy.

  Původní vlastník musí nahlásit změnu údajů zapisovaných do registru vozidel (v tomto případě změnu vlastnictví) . Poté předá novému vlastníkovi technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla.

  Nový vlastník nebo provozovatel na vozidle nechá provést (na své jméno) evidenční kontrolu ve kterékoli stanici technické kontroly (STK). Na svém místně příslušném registru vozidel předloží tzv. žádost (formát A4-dvojlist) spolu s platným dokladem o povinném ručení, technickým průkazem, osvědčením o registraci vozidla, protokolem o evidenční kontrole a dále musí doloží platnost technické prohlídky (buďto zápisem v technickém průkazu, nebo protokolem o vykonání pravidelné technické prohlídky ve stanici STK). Kromě toho předkládá občanský průkaz, popřípadě živnostenský list nebo výpis z Obchodního rejstříku - u firemních vozidel.

  Za zápis vozidla do registru vozidel se platí správní poplatek dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (položka 26). Tento poplatek hradí ze zákona nový vlastník nebo provozovatel vozidla. U nejběžnějších vozidel (osobní vozidlo, nákladní automobil, mikrobus, autobus, …) je to 800 Kč.

 17. Musíte si ověřit, že se Vás povinnost hradit příspěvek do garančního fondu opravdu netýká, tedy že jste nebyl po celé období uvedené na výzvě, anebo alespoň po jeho část veden v registru vozidel jako vlastník nebo provozovatel předmětného vozidla.

  Důležité je na výzvu ČKP reagovat – prokázáním, že povinnou osobou nejste, nebo úhradou příspěvku. Pokud tak neučiníte, částka ve výzvě k úhradě příspěvku se stane splatnou pohledávkou. Kromě nepříjemností by to znamenalo i nárůst částky, kterou byste musel(a) uhradit.

  Pokud při ověřování zjistíte, že po celé období uvedené na výzvě nebo i jen po jeho část máte vše v pořádku a nejste povinnou osobou, prokažte to České kanceláři pojistitelů. Vyplňte Dotazník podle návodu (vše Vám bude doručeno v zásilce s výzvou), přiložte fotokopii požadovaných listin a odešlete v odpovědní obálce (také Vám bude doručena spolu s výzvou).

  Pokud nejste povinnou osobou pouze po část období, uvedeného na výzvě k úhradě příspěvku, pak nejste zbaven(a) povinnosti uhradit příspěvek za zbylou část.

 18. V případě změny bydliště nebo sídla vlastníka nebo provozovatele vozidla do obvodu jiného registru vozidel, oznamuje tuto změnu na předepsaném tiskopisu vlastník vozidla (nebo provozovatel vozidla se souhlasem vlastníka vozidla) registru vozidel v místě nového sídla nebo bydliště.

 19. Jde-li o změnu vlastníka vozidla, kdy provozovatel zůstává nezměněn a je jím leasingový nájemce - tedy patrně Vy, je třeba oznámit změnu vlastníka registru vozidel - vlastníkem přestává být leasingová společnost a stáváte se jím Vy. O změnu obvykle žádá vlastník vozidla - tedy leasingová společnost - na tiskopise, který je k dispozici na registračním místě. Požádat o změnu můžete i Vy jako leasingový nájemce, vedený na registru vozidel jako provozovatel vozidla. V takovém případě však potřebujete k tomuto úkonu zmocnění stávajícího vlastníka vozidla - leasingové společnosti. Zmocnění může být uděleno samostatně, anebo může např. přímo vyplývat z vaší leasingové smlouvy.

  POZOR v souvislosti s ukončením leasingu může být vozidlo nepojištěno !!!

  Po ukončení leasingové smlouvy totiž dochází ke změně vlastnictví k vozidlu a původní vlastník (leasingová společnost) zpravidla ihned o této změně informuje pojistitele, čímž zaniká povinné ručení. Vy jako nový vlastník vozidla máte povinnost uzavřít novou smlouvu o povinném ručení.

 

Fakta

Povinné ručení je zde od toho, aby chránilo vás a vaše blízké před rizikem následků dopravní nehody.

Doporučení pro autobazary a další prodejce ojetých vozidel

Na zaslanou výzvu k zaplacení příspěvku do GF je třeba reagovat do 30 dnů!

Jak lze z registru vozidel trvale vyřadit neexistující vozidlo?

Česká kancelář pojistitelů

Partneři informační kampaně

 

AČPM Spotřebitelé info
Auto SAP sda